« Hovedside

HELSEØKONOMI BERGEN (HEB)

Helseøkonomi Bergen, HEB, er et senter for økonomiske analyser av helse og helsetjenester. Formålet er å bidra med forskningsbasert kunnskap om hvordan helsesektoren bør styres og organiseres. Sentrale forskningsfelt omfatter økonomiske analyser av helseinstitusjoner og hvordan en skal vurdere lønnsomhet og fordelingsvirkninger av helsetiltak og behandlingsformer. Den faglige basis er innenfor samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi. Samarbeid med medisinske fagmiljøer, helseinstitusjoner og andre samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer vektlegges betydelig. Forskerutdanning og undervisning i helseøkonomi inngår som sentrale deler av programmet. HEB er gjennom ulike samarbeidsformer delaktig i flere internasjonale forskernettverk innenfor helseøkonomi.

Programmet er finansiert av Norges forskningsråd, NFR, foreløpig for perioden 1998-2011. HEB er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for økonomi og Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole (NHH), og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF). Hovedmiljøet for det helseøkonomiske forskningsprogrammet i Bergen er ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Stein Rokkan Senter for flerfaglige samfunnsstudier, Uni Rokkansenteret, har det prosjektadministrative ansvaret.

Her finner du presentasjonene fra årets Helseøkonomikonferanse